alt text alt text

護理專業學院

課程編號: ADU050319
 
課程名稱: 

腦退化〔老年癡呆〕症認識

CNE學分:  7.5pts
開課日期:  2019/03/05 
會員費用


$750


 

(ADU) 腦退化〔老年癡呆〕症認識

CNE: 7.5

日期

內容

  1)   05/03/2019 (星期二)

        晚上6:30 – 9:00

*腦退化症的種類、成因和徵狀

*臨床個案分享

  2)  12/03/2019 (星期二)

        晚上6:30 – 9:00

* 腦退化症的診斷

*譫妄的認識

*臨床個案分享

  3)  19/03/2019 (星期二)

        晚上6:30 – 9:00

* 腦退化症的治療方法、照顧技巧

*與腦退化症患者之溝通技巧

* 臨床個案研究

講者:精神科註冊護士

地點:護協課室  (佐敦白加士街29 - 31號嘉士商業大廈6樓)

費用:$750(會員)    $850 (非會員)

#本會將於課堂完結時發出席証書予完成整個課程之學員